Just nu går det inte att ansöka om att ställa ut på Galleri Artsight.  

Galleri Artsight, hur fungerar det?

Om lokalen
Galleri Artsight består av ett 45 kvm stort utställningsrum (Ca 22 löpmeter upphängningsyta) med ett skyltfönster i gatuplan. På övervåningen har vi ett 19 kvm stort showroom och butiksdel samt ett större kontorsrum med kök och WC.
Galleriskenor och professionell galleribelysning finns. Galleriet är bemannat.
Val av konst
På Galleri Artsight ställer vi ut olika konstformer, allt från fotografi och måleri till glas och skulptur. Vi hyr inte ut lokalen till utställningar men  urvalet görs av vår kurator som tittar digitalt på konstnärens portfolio. Därefter försöker galleristen se konsten på exempelvis annan utställning, vid ett ateljébesök eller liknande. Vi kräver ingen akademisk utbildning av våra konstnärer utan det vi kollar efter är ett personligt uttryck.
Avtal
Vi väljer vilka konstnärer vi ställer ut och tar provision. I sällsynta fall tar vi fast hyra. Priset bestäms utifrån vilka utgifter som krävs av galleriet så som reklam, upphängning, bemanning etc.
Provisionen hos oss är 50% av vinsten. Dvs, har vi utgifter så som tryckkostnad, ramar, frakt etc. räknas provisionen ut baserat på vad som är kvar av försäljningspriset när galleriet fått tillbaka pengarna från utgifterna. Detta gäller för varje enskilt verk. Säljs inte verket står galleriet för utgifterna.
Försäkringar
Galleri Artsight har ingen försäkring på utställarens enskilda egendom till följd av inbrott, skadegörelse eller annan händelse. Galleriet kan alltså inte krävas på ekonomisk ersättning. Det innebär att konstnären själv får stå för försäkring av sina verk, om hen vill. Kolla med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker eventuella kostnader.
Hängning
Konstnären har stort inflytande på hur utställningen utformas och är välkommen att delta vid upphängningen. Galleristen kommer med förslag och kan ansvara för upphängningen om konstnären inte kan eller inte vill delta. Notera att spikande i 1700- tals väggarna är inte tillåtet.
Frakt
Vi har tillgång till en mindre skåpbil vid frakt inom Stockholm. Överenskommelse angående frakten och dess kostnad sker innan kontrakt mellan parterna skrivs så att det tydligt framgår vem som står för utgifterna.
Marknadsföring
Galleriet lägger upp kommande utställningar på hemsidan minst en månad i förväg. På vår facebook sida, linkedin samt vår instagram gör vi även reklam inför vernissagen. Det är uppskattat om konstnären kontaktar sina vänner och bekanta. Galleristen skickar ut inbjudningar via mail utifrån galleriets kontaktlista. 
Vernissage
Minst en av galleristerna kommer att närvara vid vernissagen. Vin, alkoholfritt alternativ samt eventuella snacks bekostas av Galleri Artsight.
Bemanning, öppettider och försäljning
Galleriet är bemannat. Våra standard öppettider är 12–17 tisdag-fredag, samt 12–17 lördag-söndag. Vid vernissage kan öppettiderna förlängas. Vid vernissage närvarar konstnären om inget annat bestämts i förväg.
Förfrågan
Är du intresserad av att ställa ut på Galleri Artsight -hör av dig via mejl, galleriartsight@gmail.com. Vi har inte möjlighet att kolla igenom portfolios, instagram eller hemsidor på plats i galleriet.

Notera gärna att vi är redan fullbokade  för år 2026.

At the moment, it is not possible to apply to exhibit at Gallery Artsight.  

Galleri Artsight, how does it work?

About the room
Galleri Artsight consists of a 45 sqm large exhibition room (Approx. 22 running meters of hanging area) with a shop window on the street level. Upstairs we have a 19 sqm large showroom and shop area as well as a larger office room with kitchen and WC.
Gallery rails and professional gallery lighting are available. The gallery is staffed.
Choice of art
At Galleri Artsight, we exhibit various art forms, everything from photography and painting to glass and sculpture. We do not rent out the space for exhibits but the selection is made by our curator who looks digitally at the artist's portfolio. After that, the gallery owner tries to look at the art, for example, at another exhibition, during a studio visit or something similar. We do not require academic education from our artists. What we look for is a personal expression.
Contract
We choose which artists we exhibit and take commissions. In rare cases, we charge a fixed rent. The price is determined based on what expenses are required by the gallery such as advertising, hanging, staffing, etc.
The commission with us is 50% of the profit. That is, if we have expenses such as printing costs, frames, shipping, etc., the commission is calculated based on what is left of the sales price when the gallery has received the money back from these expenses. This applies to each individual artwork. If the piece is not sold, the gallery is responsible for the expenses.
Insurance
Galleri Artsight has no insurance on the exhibitor's private property. The gallery can thus not be demanded for financial compensation in cases of burglary, vandalism or accidents involving the artworks. This means that if the artists themselves want to get insurance, they are responsible for such costs. Check with your insurance company if the home insurance covers any such costs.
Hanging
The artist has a great influence on how the exhibition is designed and is welcome to participate in the hanging. The gallery owner comes up with suggestions and can be responsible for the hanging if the artist can or does not want to participate. Note that nailing in the 18th century walls is not allowed.
Shipping
We have access to a smaller van for shipping within Stockholm. An agreement regarding the freight and its cost takes place before a contract is signed between the parties so that it is clear who is responsible for the expenses.
Marketing
The gallery posts upcoming exhibitions on the website at least one month in advance. On our facebook page, linkedin and our instagram, we also advertise before the opening. It is appreciated if the artist contacts their friends and acquaintances. The gallery owner sends out invitations via email based on the gallery's contact list. 
Vernissage
At least one representative from the gallery will be present at the opening. Wine, non-alcoholic alternatives and any snacks being served are paid for by Galleri Artsight.
Staffing, opening hours and sales
The gallery is staffed. Our standard opening hours are 12–17 Tuesday-Friday, and 12–17 Saturday-Sunday. At the opening, the hours can be extended. At the opening, the artist attends if nothing else is decided in advance.
Inquiry
Are you interested in exhibiting at Galleri Artsight? - get in touch via email, galleriartsight@gmail.com. We do not have the opportunity to check portfolios, instagram or websites on site in the gallery.

Please note that we are already fully booked for 2026.